Biblioteca Universității Ovidius din Constanța - Servicii
   

Servicii oferite utilizatorilor

 Consultarea publicaţiilor  în sălile de lectură :
 
a. Accesul la documente al utilizatorilor Bibliotecii Universitare „Ioan Popișteanu” se face în mod direct, în cazul documentelor aflate în acces liber la raft, sau indirect, prin solicitarea documentelor aflate in depozit.
b.La intrarea în sala de lectură, utilizatorul este obligat să prezinte custodelui permisul
c. Utilizatorii au dreptul să solicite documente din colecţiile Bibliotecii Universitare „Ioan Popișteanu”, prin completarea unui buletin de cerere.
d. Utilizatorii au dreptul să solicite simultan cel mult trei volume de publicaţii aflate în depozite, respectiv să reţină simultan cel mult trei volume de publicaţii aflate în acces direct.
e. Utilizatorii au obligaţia să depună ultima solicitare pentru publicaţiile din depozite cu cel mult 45 de minute înainte de terminarea programului.
f.La primirea publicaţiilor, utilizatorul trebuie să verifice starea lor fizică şi să semnaleze custodelui eventualele deteriorări (pagini rupte, pagini lipsă, sublinieri).
g. Utilizatorii au obligaţia să protejeze publicaţiile pe care le primesc spre consultare, să nu facă însemnări, sublinieri sau să desprindă pagini să nu ia notiţe pe cărţi şi să citească numai pe masa de lectură.
h.La plecarea din sală utilizatorii au obligaţia să predea custodelui publicaţiile consultate.
i. Accesul la colecţiile de carte bibliofilă şi manuscrise deţinute în Unitatea Centrală a Bibliotecii Universitare „Ioan Popișteanu” se face conform unor reglementări speciale.
j. Este interzisă scoaterea în afara Bibliotecii Universitare „Ioan Popișteanu”, de către utilizatori, a documentelor consultate în sala de lectură.
 
Împrumutul de publicaţii la domiciliu
 
b.1 De imprumutul direct beneficiază cadrele didactice, studenţii şi, după caz, doctoranzii Universităţii „Ovidius” din Constanța. Împrumutul direct se realizează exclusiv în biblioteca centrală. Este exceptat fondul documentar care se studiază doar în regim de sală de lectură, sub supravegherea custodelui.
b.2 Numărul de titluri împrumutate simultan şi perioada de împrumut se stabilesc în funcţie de numărul de exemplare dintr-un titlu şi de gradul de solicitare a titlurilor respective.
b.3. Termenul de restituire a publicaţiilor poate fi prelungit o singură dată pe o perioadă stabilită în funcţie de gradul de solicitare al publicaţiei.
b.4. Sunt exceptate de la împrumut documente care fac parte din fondul documentar şi colectii speciale (manuscrise, icunabule, publicaţii vechi şi/sau bibliofile, materiale cartografice, fotografii, înregistrări audio şi video), lucrări de referinţă, publicaţii seriale, publicaţii obţinute prin împrumut interbibliotecar, publicaţii unicat.
c. Utilizatorii au obligaţia să respecte termenul de restituire a publicaţiilor împrumutate.
d. Utilizatorii au obligaţia să păstreze publicaţiile împrumutate în bună stare, să nu facă însemnări, sublinieri şi să nu le producă alte deteriorări.
 

Asistenţa infodocumentară cuprinde furnizarea de servicii de referinţe, îndrumări privitoare la utilizarea cataloagelor tradiţionale şi online, la accesul şi navigarea pe Internet şi la consultarea bazelor de date la care biblioteca oferă acces, furnizarea de răspunsuri la întrebări punctuale pe loc sau la distanţă, prin telefon sau e-mail)

 

Cercetări bibliografice 

Pentru utilizatorii  interni, la cerere, se pot efectua, contra cost, cercetări bibliografice. Persoana interesată depune o cerere la Biroul de Informare – Documentare - Automatizare, în care specifică clar tema cercetării şi minimum 10 cuvinte-cheie. Termenul de efectuare a cercetării este variabil în funcţie de: numărul cererilor, amploarea cercetării, sursele de documentare, stabilite de comun acord cu beneficiarul.

Pentru utilizatorii externi se pot efectua cercetări bibliografice la cerere, contra cost. Persoana interesată depune o cerere la Biroul de Informare – Documentare - Automatizare, în care specifică clar tema cercetării şi minimum 10 cuvinte cheie. Termenul de efectuare a cercetării este variabil în funcţie de: numărul cererilor, amploarea cercetării, sursele de documentare, stabilite de comun acord cu beneficiarul. Întocmirea cercetărilor bibliografice gratuit şi contra cost, completarea corectă a formelor de plată în concordanţă cu numărul de referinţe oferite şi suma aferentă revine în sarcina bibliotecarilor care au întocmit cercetările respective. Serviciul financiar-contabil asigură controlul şi evidenţierea corectă a sumelor încasate.

 
Împrumutul interbibliotecar 
Acest serviciu este destinat beneficiarilor interni şi externi.
1.Împrumutul interbibliotecar naţional se efectuează pe baza unei cereri depuse de beneficiar la Compartimentul Comunicarea documentelor, în care beneficiarul:
- specifică toate datele de identificare a publicaţiei (autor, titlu, editura, an de publicare);
- se angajează să achite taxele poştale de solicitare şi restituire a împrumutului (scrisoare, colet) de la o altă bibliotecă din ţară;
-se angajează să respecte integritatea publicaţiei şi termenul de restituire. Această activitate intră în atribuţiile de serviciu ale bibliotecarilor Compartimentului Comunicarea documentelor. Verificarea întocmirii corecte şi în timp util a formelor de împrumut interbibliotecar naţional revine directorului Bibliotecii Universitare „Ioan Popișteanu”.
2. Împrumutul interbibliotecar internaţional 
Se efectuează pe baza unei cereri depuse de utilizator la Compartimentul Completarea colecţiilor, în care utilizatorul:
- specifică toate datele de identificare a publicaţiei (autor, titlu, editura, an de publicare); se angajează să achite: taxele de corespondenţă pentru cererea de împrumut international si taxele de expediere a cărţii împrumutate;
taxele de expediere a cărţii împrumutate;
- se angajează să respecte integritatea şi termenul de restituire a publicaţiei.
 
Fotocopierea publicaţiilor
 
a. Utilizatorii sunt obligaţi să se adreseze custozilor din sălile de lectură  atunci când doresc să fotocopieze o publicaţie.Operaţia se va face de personalul instruit al bibliotecii la tarifele aprobate.
b. În Unitatea Centrală, fotocopierea publicaţiilor poate fi solicitată numai de utilizatorii care şi-au rezervat un loc într-una din sălile de lectură.
c. Fotocopierea este permisă numai cu respectarea prevederilor Legii nr. 8 din 14 martie 1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe.
d. În vederea protejării colecţiilor bibliotecii, sunt excluse de la fotocopiere următoarele categorii de publicaţii:
- albume, atlase, hărţi, planuri, planşe;
- manuscrise, corespondenţă, lucrările din fondul documentar
- ziare legate în volum;
- cărţi care au formatul mai mare decât formatul A3;
- cărţi cu inserturi mai mari decât coperţile (planuri, planşe, hărţi etc.);
- cărţi cu legăturile fragile, cu pagini desprinse sau rupte, fară coperte sau cu coperte rupte.
 
Schimbul interbibliotecar

Reprezintă una dintre modalitățile de îmbogăţire a colecţiilor bibliotecilor universitare.
În cadrul Bibliotecii Universitare „Ioan Popișteanu”, acest schimb interbibliotecar presupune expedierea publicaţiilor (cursuri, cărţi) editate de catre cadrele didactice ale universităţii şi tipărite la Editura “Ovidius University Press” Constanţa 
Schimbul interbibliotecar se realizează cu următoarele universităţi: click pentru detalii
 
Baze de date online

Pagina de START, secțiunea Acces mobil prin Enformation la bazele științifice
https://biblioteca.univ-ovidius.ro/